เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยภูมิปัญญา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ เห็นคุณค่าของการนำภูมิปัญญาดังเดิมมาพัฒนาต่อพร้อมทั้งปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

Week 10 - 11

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและอธิบายความแตกต่างของยาแผนปัจจุบันและภูมิปัญญาด้านสมุนไพรที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและตนเองได้
Week
input
Process
Output
Outcome

10 – 11


14 - 25
ก.ค. 2557

โจทย์
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับของยาแผนปัจจุบันและภูมิปัญญาด้านสมุนไพร

 Key  Questions
- ยาสมุนไพรอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก
- ยาหรือผลิตภัณฑ์เคมีอะไรบ้างที่
- นักเรียนคิดว่ายาสมุนไพรและยาเคมีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนรู้จัก
- นักเรียน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เคมี
Black broad Share
จัดหมวดหมู่ ประเภทยาและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ
ชักเย่อความคิด
ยาสมุนไพร กับ ยาเคมี

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษชาร์ต/กระดาษปอร์น
- บทความ เกาะคนอายุยืน
- ผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ อาทิเช่น  ครีมเร่งความขาว กลูต้าไธโอน ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ
จันทร์
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่แล้ว
- ครูอ่านบทความ เกาะคนอายุยืน ให้นักเรียนฟัง ซึ่งเกี่ยวกับการดำรงค์ชีวิตของคนจีนที่อาศัยอยู่บนเกาะ โดยแต่ละคนมีอายุ มากกว่า 100 ปีขึ้นไป
- นักเรียนจับฉลากแบ่งเป็นกลุ่ม
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ยาสมุนไพรอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก?” (จับเวลา 3 - 4 นาที โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด ชื่อยาสมุนไพรที่แต่ละคนรู้จัก)
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกชื่อยาลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ยาหรือผลิตภัณฑ์เคมีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก?”(จับเวลา 3 - 4 นาที โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด ชื่อยาสมุนไพรที่แต่ละคนรู้จัก)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกชื่อยาลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
-  ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่ ประเภทยาและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ โดยใช้วิธีการ  Black broad Share
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ายาสมุนไพรและยาเคมีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบ
ชักเย่อความคิด  ในหัวข้อ ยาสมุนไพร กับ ยาเคมี
ชง : ครูนำผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่างๆมาให้นักเรียนดู ซึ่งมีทั้งยาประเภทสมุนไพร และ ยาเคมี อาทิเช่น  ครีมเร่งความขาว กลูต้าไทโอน ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิภัณฑ์แต่ละชิ้น?”
พฤหัสบดี-ศุกร์
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและวางแผนสืบค้นข้อมูลและทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์จากเคมี
ตามความสนใจ เพื่อทำความเข้าใจและร่วมนำเสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม
จันทร์-พุธ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และลงมือปฏิบัติพร้อมบันทึกผลการทดลองลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พฤหัสบดี-ศุกร์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมนำเสนอ ตามรูปแบบที่สนใจ อาทิเช่น แผ่นชาร์ต  คลิป VDO สั้น Power  point  ฯลฯ
ใช้ :ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ร่วมกันคิด ชื่อยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เคมีที่แต่ละคนรู้จักบันทึกชื่อยาลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- จัดหมวดหมู่ ประเภทยาและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ
- ร่วมพูดคุยและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
- ออกแบบและวางแผนสืบค้นข้อมูลและทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์จากเคมี
- เตรียมอุปกรณ์และลงมือปฏิบัติพร้อมบันทึกผลการทดลองลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมนำเสนอ ตามรูปแบบที่สนใจ อาทิเช่น แผ่นชาร์ต  คลิป VDO สั้น Power  point  ฯลฯ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่ทดลอง
- บรรจุภัณฑ์ และชาร์ตนำเสนอชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ความรู้
ความแตกต่างของยาแผนปัจจุบันและภูมิปัญญาด้านสมุนไพรที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและตนเอง

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนการทำงานร่วมกัน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการICT
 การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาเดิมและการผลิตยาเคมีในปัจจุบัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้านในปัจจุบัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและวางแผนสืบค้นข้อมูลและทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์จากเคมีรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนได้ทำงานร่วมกันและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร

คุณลักษณะ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
 - การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้าน ยาสมุนไพร ยาเคมี และอาหาร โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยคุณครูได้เล่าเรื่อง“เกาะคนอายุยืน” ให้พี่ๆฟัง ซึ่งเกี่ยวกับการดำรงค์ชีวิตของคนจีนที่อาศัยอยู่บนเกาะ โดยแต่ละคนมีอายุ มากกว่า 100 ปีขึ้นไป หลังจากนั้นพี่ๆแต่ละคนได้จับฉลากแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพื่อร่วมทำกิจกรรม “ยาสมุนไพรอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก?”โดย (จับเวลา 3 - 4 นาที และให้พี่ๆแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด ชื่อยาสมุนไพรที่แต่ละคนรู้จัก) จากนั้นคุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มอีกว่า พี่ๆคิดว่า “ยาหรือผลิตภัณฑ์เคมีอะไรบ้างที่พี่ๆรู้จัก?”(จับเวลา 3 - 4 นาที ให้พี่ๆแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด ชื่อยาหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่แต่ละคนรู้จัก ) เมื่อเสร็จกิจกรรมคุณครูและพี่ๆ ม.3 ก็ได้ร่วมกันจัดหมวดหมู่ ประเภทยาและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ โดยใช้วิธีการ Black broad Share เมื่อจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว คุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า “พี่ๆคิดว่ายาสมุนไพรและยาเคมีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร?” พี่ฟ้าวิ และพี่ฟ้าวรรณ เสนอว่า “หนูคิดว่า ยาเคมีได้ผลลัพธ์เร็ว แต่ว่ามีการสะสมของสารตกค้างในร่างกาย ส่วนยาสมุนไพร ออกฤทธิ์ช้า แต่ว่าส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะ”
    หลังจากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆแต่ละกลุ่มเลือก สมุนไพร กลุ่มละ 1 ชนิด โดยให้โจทย์ไปว่า “พี่จะนำสมุนไพรที่ได้ ไปสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีได้อย่างไร” พี่ๆแต่ละกลุ่มก็ได้ระดมความคิดเห็น และร่วมกันว่างแผนเพื่อศึกษาข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด อาทิเช่น สรรพคุณ และลักษณะเด่น จากนั้นแต่ละคนในกลุ่มได้สรุปข้อมูลในรูปแบบของแผ่นพับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ได้เตรียมอุปกรณ์และสร้างผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มที่ 1 สร้างผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชัญเป็นวัตถุดิบหลัก กลุ่มที่ 2 สร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหลายชนิดประกอบขึ้นเป็นลูกประคบสมุนไพร กลุ่มที่ 3 สร้างผลิตภัณฑ์จากขมิ้น น้ำผึ้ง เพื่อประกอบเป็น ครีมมาร์คหน้าใสจากสมุนไพร และกลุ่มที่ 4 สร้างผลิตภัณฑ์จากน้ำมะกรูดเป็นหลัก เพื่อสร้างเป็นน้ำหมักผม จากสมุนไพร นอกเหนือจากนี้ในช่วงการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ตัวแทนพี่ๆ ม.3 ที่ขอถ่ายทำรายการ ก็ได้แบ่งช่วงเวลาไปสัมภาษณ์ เพื่อนๆกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการทำรายการด้วยค่ะ ปิดท้ายสัปดาห์นี้คือ พี่ๆแต่ละคนได้ร่วมกันเขียนสรุปสัปดาห์ และเตรียมสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการ”เปิดบ้าน” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่น

    ตอบลบ